Information om Rapporteravilt

  • Rapporteravilt är ett mobilvänligt webbformulär för att rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur. Din rapport bidrar till SVA:s uppdrag att följa och analysera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djur i Sverige (förordning 2009:1394). Rapporter från allmänheten (s.k. medborgarforskning) bidrar till att kartlägga var, när, och vilka vilda djurarter som drabbas av sjukdom och död. Se www.sva.se för årsrapporter om sjukdomsläget hos vilt i Sverige, och annan information om viltsjukdomar.
  • Svar på inrapportering? SVA samlar in data från rapporteringen via Rapporteravilt. Normalt skickas inte svar på insända rapporter. Vissa fall kan dock vara av intresse att undersöka på SVA eller få mer information om. Genom att lämna dina kontaktuppgifter kan SVA kontakta dig angående din rapport om SVA ser att fallet är intressant att följa upp, eller för att få in prover. Det är frivilligt att lämna kontaktuppgifter. Se vad som gäller för hanteringen av personuppgifter på SVA.

Information om dött vilt

  • Vem tillhör viltet? Döda vilda djur tillhör markägaren eller jakträttsinnehavaren av marken, förutom djur som tillhör Statens Vilt (se 33§ Jaktförordningen 1987:905).
  • Vem hanterar dött vilt? SVA har inte någon fältpersonal som tar hand om dött vilt. Om du inte själv vill eller kan hantera dött vilt hänvisar vi därför till kommunen där djuret finns, och till kommunens ansvariga för vilt, i de fall det behövs hantering av ett dött eller skadat vilt. Döda djur som tillhör Statens Vilt ska anmälas eller lämnas in till Polisen, som också ansvarar för transport av kroppen till SVA eller Naturhistoriska Riksmuseet.
  • Trafikdödat vilt behöver inte rapporteras till SVA, men för flertal viltarter måste den som kör på ett djur rapportera detta till Polisen. Se nedan för regler vid viltolyckor.
  • Levande djur SVA tar inte emot eller behandlar levande sjuka eller skadade vilda djur. SVA är ett veterinärmedicinskt laboratorium, utan mottagning för klinisk verksamhet. Kontakta en godkänd viltrehabiliterare (Länsstyrelsen ger tillstånd), viltvårdsansvarig på Din kommun, eller lokal veterinär.

Hantering, efter samråd med SVA

  • Att skicka in djurkroppar eller prover Lämpliga fall och prover kan skickas in till SVA för undersökning, efter att SVA kontaktat dig och diskuterat vad som lämpligen kan skickas in, och hur.
  • Hantera döda vilda djur med handskar eller lägg i plastsäck (gärna i dubbla påsar för att förhindra läckage) utan att vidröra kroppen. Tvätta händerna efteråt.
  • Förvara dött vilt, en inslagen kropp eller förpackat prov, kylt (0-8°C) om möjligt, i andra hand frys in kroppen om det dröjer innan den kan skickas in till SVA. Hantering, behov av transportkartonger eller annan transport osv, sker efter samråd med Viltsektionen SVA.

Vid påkörning av vilt

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.